Reglement

Reglement

                                                      

Artikel  1  : Titel

Onder de Hoge Bescherming van de Consul van Frankrijk in Luik’, de vzw Liège-Nancy-Liège, met medewerking van de steden LIEGE en NANCY, de Automobielclub Lorrain, organiseert, het weekeinde van voorlaatste zaterdag van augustus, gelijkvormig aan het huidige reglement, een internationale regelmatigheidsproef genoemd
                                                           LIEGE  –  NANCY  –  LIEGE”
 
 Artikel  2  : Toegelaten Voertuigen
 Klasse 1 : De moto’s van voor 31.12.1914 en deze met ten minste een automatische klep en/of zonder koppeling en/of zonder versnellingsbak en dit tot 31.12.1925. 
 Klasse 2 : De moto’s van 1.1.1915 tot 31.12.1923, alsmede deze met riemaandrijving (secundaire overbrenging) tot 31.12.1930. 
 klasse 3 : De moto’s gebouwd van 1.1.1924 tot 31.12.1928. 
 klasse 4 : De moto’s gebouwd van 1.1.1929 tot 31.12.1933. 
 Klasse 5 : De moto’s gebouwd van 1.1.1934 tot 31.12.1945. 
 Klasse 6 : De moto’s die het voorwerp uitmaakten van een kontrakt tussen de fabriek en het leger en als dusdanig gebruikt werden door een oorlogvoerend land tot 1945 en in originele militaire kleur geschilderd.
 Opmerkingen : Een militaire moto mag ingeschreven worden in de klasse overeenstemmend met haar bouwjaar.
De piloten zullen zich onthouden militaire klederen te dragen.
 Klasse 7 : De moto’s met zijspan van voor 1945 of voor de piloten ouder dan 60 jaar, een moto met zijspan zoals in klasse 7 beschreven.
 Opmerkingen : Een moto met zijspan mag ingeschreven worden in de klasse overeenstemmend met zijn bouwjaar.
 Klasse 8 : De piloten ouder dan 60 jaar en die een moto gebruiken gebouwd tussen 1.1.1946 en 31.12.1960.
 
Artikel  3  : Aard van de Proef
 De proef wordt uitsluitend, over dag gereden en bestaat uit :
 a) een wegrit van min of meer 700 km, van tijdskontrole naar tijdskontrole, te bereiden tegen een gemiddelde snelheid van 36 km/uur.
 b) de verschillende roadbook modellen staan op het inschrijfformulier
 c) het roadbook wordt de dag voor vertrek uitgedeeld..
 d) bij elke tijdskontrole geeft een vlag de plaats aan waar de teller op nul moet worden gezet..
 e) een speciale kontrole kan plaats hebben en zal zoals voorzien in artikel 17 j) bestraft worden.
 f) met als enig doel de ex-aequo’s te scheiden kunnen geheime kontrole op de secondenplaats vinden in de eerste 7 km die op een tijdskontrole volgen.
Om geen penalisatiepunten op te lopen dient een deelnemer vertrokken om 10 U 00’40’’ zou 5,2 km verder dienen voorbij te komen om 10 U 09’20 
Elke seconde van verschil zal voor 0,0001 punt tellen
g) Als het gebeurt dat de tijd van doorgang naar een CS eerder is dan de tijd van de vorige CH, zou dit resulteren in de boete voorzien in artikel 17 / c…

 Artikel  4  : Deelname
 a) om geldig te zijn moet het deelnemingsformulier vergezeld zijn van de deelnemingskosten teruggestuurd ten laatste op de uiterste aangegeven datum zoals in het uurrooster voorzien van dit reglement. De deelname zal bevestigd worden op de volgens de uurrooster voorziene datum
 b) de deelnemingskosten zouden kunnen terugbetaald worden in geval van overmacht.
 c) de deelnemers kunnen zich inschrijven per groep van 2 tot 4 moto’s  maximaal, zonder rekening te houden met de klassen, maar het is toch beter. Zie het begin van de website tabblad “Inschrijving”
 d) de Inrichters behouden zich het recht voor een inschrijving te weigeren zonder opgave van reden.
 
Artikel  5  : Deelnemingskosten
Deze kosten dekken de burgelijke aansprakelijkheid van de deelnemers, uitsluitend tijdens de proef, en de herinneringsplakket, de gepijlde weg, de bezemwagen en de minibus.
 
Artikel  6  : Nazicht
 Op dag, uur en plaats vastgesteld in het uurrooster van dit reglement moeten de deelnemers voorleggen :
 a) dokumenten :
 – nationaal of internationaal rijbewijs geldig voor de kategorie ” motorfiets “
 – een internationaal erkend verzekeringsbewijs (groene kaart)
 – het inschrijvingsbewijs van het voertuig (grijze kaart)
 b) het voertuig voor de technische kontrole van gelijkvormigheid :
 – de Technische Kommissie door de Wedstrijleiding aangesteld zal nauwgezet de ingeschreven voertuigen nazien. Deze kontrole heeft tot doel de ALGEHELE ECHTHEID van het voertuig na te gaan, met uitzondering van specifieke rally toebehoren.
Als klaarblijkelijk vormigheidsgebreken worden vastgesteld, zal de Technische Kommissie de betwiste moto straffen zoals bepaald in artikel 17 h).
 
 Artikel  7  : Routebladen
 a) bij de start zal de Wedstrijdleiding het routeblad doen uitdelen aan iedere deelnemer. Dit bestaat uit:  de adressen van de tijdskontrole, zijn ideale tijden en uw tijd van uitsluiting uit de wedstrijd.
De plaats van de doorgangskontroles zal niet medegedeeld worden op deze routebladen. De bestuurder moet nazien dat de eventuele opgeschreven uren van de tijdsopnemers goed leesbaar zijn. Er mag geen enkele doorstreping of overschrijving gebeuren tenzij door de verantwoordelijke van de kontrole; elke wijziging moet door hem ondertekend worden.
 b) de bestuurders moeten er zich van vergewissen dat ze in het bezit zijn van hun eigen routeblad en zijn alleen verantwoordelijk voor elke substitutie en alle gevolgen die er kunnen uit voortvloeien. Alleen de ideale tijd vermeld op het routeblad en het kontroleblad wordt in aanmerking genomen voor het berekenen van de strafpunten.
 c) het verlies van het routeblad brengt een boete van 10.000 punten met zich mede.
 
 Artikel  8  : Wedstrijdnummers
 a) gedurende de duur van de proef moeten de voertuigen voorzien zijn van de zelfklevendenummers geleverd door de Organisatoren. Eén van die nummers zal vastgemaakt worden op de voorkant en het andere op de achterrechterzijde van het voertuig.
 b) deze geleverde zelfklevende nummers moeten aangebracht worden op een stijve ondergrond zoniet zal deze afwezigheid beboet worden (zie artikel 17h).
 De lijn getekend over de plattegrond vertegenwoordigt de klever.(H 20cm  B 25 cm )
 c) de deelnemer is verplicht zijn rugnummer te dragen.
d) de trekking van de nummers begint met de oudste voertuigen. Het nummer 13 wordt niet toegekend. de groepen (art. 4 c) zullen samengesteld worden in het belang van de proef.
 e) in geval van opgave of uitsluiting en onmiddellijk na het einde van de wedstrijd dienen de deelnemers hun rugnummers terug te geven en hun wedstrijdsnummers te verwijderen.
 f) het is de deelnemers ten strengste verboden , onder straf van uitsluiting, zijn nummer en routeblad uit te wisselen en dit om gelijk welke redenen.
 g) het aanbrengen van klevers op de veiligheidsoppervlakten zoals nummerplaat, schijnwerpers, lichten, enz… hebben de uitlsuiting tot gevolg. (art; 18d).
 
 Artikel  9  : Verzekering 
a) door hun inschrijving worden de bestuurders gedekt in burgelijke aansprakelijkheid tegenover. Zonder bedragsbeperking deze verzekering dekt hen alleen tijdens de proef: dit wil zeggen gedurende de rit zoals voorzien naar Nancy en terug naar Liège
Deze verzekering vervalt in geval van opgave of uitsluiting of van zodra de deelnemer de roadbook vrijwillig verlaat, behalve om bij te tanken of zijn motorfiets te laten repareren.
De verdediging in justitie is niet voorzien.
b) door zijn inschrijving stelt elke deelnemer de Organisa­toren en hun vertegenwoordigers, en elk van hen in het bijzonder, vrij van alle verantwoordelijkheid ten opzichte van daden, kosten, uitgave, eisen en beroepen in verband met kwetsuren dodelijke of anderen, verliezen of schaden aan zijn persoon, aan zijn bezit van welke oorsprong dan ook, voorkomend of het gevolg zijnde van zijn inschrijving of van zijn deelname aan de proef, zelfs indien het rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een nalatigheid of fout van de Organisatoren, of van hun vertegenwoordigers of aangestelden.
c) deelnemers ondertekenen een verklaring van afstand die is gekoppeld aan punt b) hierboven
d) de verzekeringsovereenkomst dekt geen juridische verdediging.

 Artikel  10  : Officiele Start 
 a) zie uurrooster .
 b) de deelnemers zullen om de 20 seconden starten .
 
 Artikel  11  : Officiele Tijd 
 Zowel voor de tijdopnemers als voor de deelnemers is het officiele uur van de wedstrijd deze van de sprekende klok van Liège (telefoonnummer 078-051 300) ofwel die van de radiogedrevene horloge aan het start gebruikt. Over dit punt zal geen enkele klacht aanvaard worden.

 Artikel  12  : Kontrole  –  Aanduiding 
 De tijds en doorgangskontroles worden aangegeven door de afbeeldingen 1 en 2 zoals hieronder afgebeeld.
 De tekens zijn rood op witte ondergrond. Deze tijdskontroles zullen 50 m op voorhand aangeduid worden met de aanduiding “50 m”. De doorgangskontroles zullen eveneens aangeduid worden door hetzelfde bord met de vermelding “100m”.

Een vlag zal de plaats van de controleur tonen en een andere vlag zal de plaats tonen, waar u uw teller op nul moet zetten en op de voorziene tijd vertrekken.
 
 Artikel  13  : Kontroles  –  Werkwijze 
 a) een deelnemer die zich op een kontrolepost aanmeldt in de tegenovergestelde richting van de wedstrijd moet direkt terugkeren op de weg voor de kontrole en een middel zoeken er zich weer aan te bieden in de normale richting, als hij de kontrolestempel wil hebben.
 b) tijdskontroles : Men mag de tijden op de routebladen niet zelf inschrijven.
 Alle ideale uren zijn op de routebladen gedrukt.
 Indien u op tijd bent zal de kontroleur uw routeblad gewoon afstempelen
Indien u te laat bent zal de kontroleur uw werkelijke tijd van aankomst optekenen en afstempelen. Hij zal alle volgende ideale uren doorstrepen en u zult onmiddellijk terug starten. U zult dan zelf uw nieuwe ideale tijden dienen uit te rekenen voor de volgende kontroles.
Men verlaat een C.H. niet voor het ideale uur ( artikel 3 g)
Men haalt een eventuele laattijdigheid niet in.
 Men mag in geen geval zelf zijn tijd op het routeblad inschrijven.
 c) doorgangskontroles : aan deze kontroles dienen de bestuurders halt te houden om hun routeblad voor te leggen. Zij dienen te stoppen ter hoogte van de nazichter maar moeten hun machines niet verlaten.
 d) opening- en sluitingstijd der kontroles : alle kontroles zullen geopend worden 30 minuten voor de ideale tijd van de eerste deelnemer en zullen gesloten worden 60 minuten na de ideale tijd van de laatste deelnemer. .
 In geval van afwezigheid van de nazichter zullen de deelnemers hun weg vervolgen en deze afwezigheid bekendmaken bij de volgende tijdskontrole doch zij kunnen deze afwezigheid niet inroepen voor een eventuele vertraging.
 Ingeval de kontroleaanduiding niet aanwezig was, kunnen de bestuurders ook dit niet inroepen voor een eventuele vertraging. De bestuurders dienen zich te houden aan de richtlijnen van een officieel of een nazichter. De bestuurders moeten vermijden de kontroles te belemmeren en zich onthouden van elke woordenwisseling.

 Artikel  14  : Neutralisatie
 De Organisatie heeft de mogelijkheid over te gaan tot de neutralisatie van de wedstrijd met of zonder gesloten park. Bij deze gelegenheid zal aan de deelnemers een nieuwe ideale vertrektijd gegeven worden.

 Artikel  15  : Veiligheid
 Het dragen van een valhelm, beantwoordend aan de wettelijke eisen, is verplicht gedurende gans de proef alsmede deftige schoenen of laarzen, handschoenen.

Artikel  16  : Defekte Moto en Bezemwagen
 De deelnemer waarvan het voertuig opgelaten dient te worden zal
erbij blijven en op de bezemwagen wachten. Hij zal helpen bij het laden en zal voor de hechting ervan verantwoordelijk zijn.
De bezemwagen volgt  60 minuten na de ideale starttijd van de laatste deelnemer
Ingeval de deelnemer niet wenst meegenomen te worden, zal hij een vrijstelling tekenen tegenover de bezemwagenbestuurder.
 
 Artikel  17  : Strafpunten
 a) per minuut te vroeg op een tijdskontrole
        120 punten voor de klassen         1, 2 en 3
        240 punten voor de klassen 4, 5, 6, 7 en 8
 b) per minuut te laat op een tijdskontrole :
         60 punten voor de klassen 1, 2 en 3
       120 punten voor de klassen 4, 5, 6, 7 en 8
        (dit geldt eveneens voor de start te Liège en Nancy).
 c) doorloop op een CS (art.3g ) vroeger dan die van de vorige CH, 1000 punten
 d) voor het eerste overtreding : 60.000 punten
 e) voor het missen van een tijdskontrole : 5.000 punten
 f) voor het missen van een doorgangskontrole : 1.000 punten
 g) voor het verlies van zijn routeblad : 10.000 punten (art. 7b)
 h) bij gebrek aan klaarblijkelijke overeenkomst : 1.000 punten (art. 6b)
 i) bij gebrek aan stijve ondergrond voor de deelnemingsnummers : 500 punten (art. 8b)
j) bestraffing  van speciale kontrole : 500 punten (art. 3d)
k) afwezigheid aan de receptie in Nancy als het gepland is 5000 punten
l) een CH te vroeg verlaten 1000 punten

Artikel  18  : Uitsluiting uit de Wedstrijd
 a) voor het tweede overtreding
 b) in geval van poging tot bedrog of onsportief gedrag
 c) in geval er een zware wetsovertreding vastgesteld wordt door Politie of Rijkswacht
 d) voor het aanbrengen van klevers op de veiligheidsoppervlakten (zie artikel 8i)
 e) voor een vertraging van meer dan 60 minuten op zijn ideale tijd op het gedeelte Liège-Nancy en/of Nancy-Liège
 De Wedstrijdleider is niet in de mogelijkheid de bestuurder van zijn eventuele uitsluiting op de hoogte te brengen tijdens de proef. De bestuurder dient zelf zijn doorgangstijden na te zien, zich te vergewissen van het voorbijkomen van alle kontroles, zodoende dat hij zich op elk ogenblik kan situeren op de plaats van het reisweg.
 
 Artikel  19  : Uitslagen en Prijzen
In de mate van het mogelijke, zal het blad met de berekening van de opgelope penalisaties de deelnemer overhandigd worden bij zijn aankomst in Liège.
Een half uur later zal het aanzien worden als door de deelnemer aangenomen.
De prijzen zullen uitgedeeld worden volgens het klassement van elke
klasse. Zal overwinnaar zijn, in elke klasse, de bestuurder die de minste strafpunten zoals in artikel 17 voorzien zal opgelopen hebben.
In geval van ex-aequo’s zal rekening gehouden worden, respectievelijk, indien nodig, met :
 1. de minste strafpunten voor het totaal van de geheime seconden-kontroles (zie artikel 3e)
 2. de kleinste cilinderinhoud
 3. de grootste ouderdom
 
Artikel  20  : Speciale prijzen voor motoren van voor 1946
a) de prijs “Serge Gauvry” zal voor een jaar voor een Belgische piloot worden toegekend voor de motor uitgekozen door de familie Gauvry
b) het Militaire Trofee zal voor één jaar toevertrouwd worden aan de hoogst gerangschikte Belgische deelnemer in klasse 6. 
c) de prijs “Joha” zal worden toegekend aan de Belgische piloot met de oudste Belgische motor 
d) verschillende prijzen zullen worden toegekend aan rijders volgens vastgestelde regels door de organiserende comité uitgekozen
 
 Artikel  21  : Wegkode 
 De bestuurders dienen zich te houden aan de algemene wegkode speciaal bij het doorrijden van de bebouwde kommen. De toelatingen voor de doorgang zijn ons op deze voorwaarde toegestaan. Speciale toezichters zullen toezien op het naleven van deze regels en zullen maatregelen treffen ten overstaan van de overtreders. Een overtredingsboekje zal afgegeven worden aan elke deelnemer voor het vertrek dat teruggegeven moet worden te Liège samen met het routeblad.
 
 Artikel  22  : Bijstand 
 Rekening houdend met de ouderdom van de machines en in een geest van solidariteit zal elke mechanische hulp toegestaan worden langs het trajekt met uitzondering van 100 m voor en na de kontroleplaatsen.
 
 Artikel  23 : Uitzonderlijke Maatregelen 
 Door zijn inschrijving verbindt elke deelnemer zich strikt te houden aan de bepalingen opgelegt door het “Algemene Reglement en het erkent als het enige sportgebied het op de website vermelde organiserende comité onder het tabblad Organisator.
 
 Artikel  24  : Klachten 
Klachten over de controles en voornamelijk de geheime controles zullen slechts worden geaccepteerd als door tenminste een kwart van de deelnemers wordt gereclameerd. Die zullen aan de koersdirecteur moeten worden doorgegeven tijdens de middagpauze van zondag of onmiddellijk na de aankomst in Luik als deze zijn over zondag namiddag.
 
Artikel  25  : Diversen
 a) de Koersdirectie behoudt zich het recht het huidige reglement te veranderen, deze veranderingen zullen schriftelijk aan de deelnemers bekendgemaakt worden en zullen vanaf dat ogenblik als geldig aanzien worden. De deelnemers kun­nen zich in geen geval beroepen op mondelinge beslissingen. De Inrichters behouden zich het recht de proef af te lassen in geval van overmacht.
 b) In geval van onenigheid over de interpretatie van bovenstaand reglement is enkel en uitsluitend de Franse uitgave doorslaggevend.

————————————————————————————————————————————-

                                                              Aanvulling op het reglement.

                                    A.  VRIJDAG
1.Parking.
Geen parkplaats overdag in het Museum  en ook niet in de parking daarnaast.
De toegang naar de nabije parkplaats, die gesloten wordt door hekken, is verboden.
Voor enige wagens en aanhangwagens die in Liège gedurende het weekend blijven, zijn er plaatsen in de school voor het museum. Gebruik de ruimte op de speelplaats van de school op een efficiënte wijze.
Wij vragen U een briefomslag voor te bereiden met Uw naam, nummerplaat van de wagen, deelnemernummer dat U zou afgeven aan het secretariaat voor het vertrek, want soms stoort de auto van een deelnemer en kan iemand misschien niet uitkomen.
De deur zal op vrijdag van 20.00 tot zaterdag 06.00 gesloten zijn en van zaterdag 08.00 tot zondag 16.00


2.Technische controle

Ga onder het prieel met uw motorfiets, rijbewijs, het inschrijvingsbewijs van het voertuig (grijze kaart), rijbewijs geldig voor de categorie ” motorfiets “, – een internationaal erkend verzekeringsbewijs (groene kaart)
U krijgt dan de stickers vooor de moto en de door de Technische controle gevulde groene kaart.

3.Administratieve controle:

Geef het groene blad in het secretariaat en U zult een zakje ontvangen met erin:
een omslag met de tickets voor de reservaties (controleer dadelijk, dat alles goed in orde is)uw rugnummer, dat u dadelijk dragen moet (om te identificeren)
als het nodig is, de laatste richtlijnen (aandachtig lezen!!)
het road-book : Controleer dat de road-books volledig zijn! (nummers van de bladzijden)
de herinnering
de bestelde T-shirts
een etiket met uw nummer voor uw bagage

4.    18:15    Ronde in de stad en receptie in het Stadhuis van Liège.: Verwijdering wegens werkzaamheden in de stad
Blijf goed rechts en kijk in de achteruitkijkspiegel om de motorrijders van de politie, die ons begeleiden, niet te belemmeren.

5.   20:00   Jeugdherberg
De deelnemers, die in de jeugdherberg logeren, zullen er met een bus van het museum naartoe gaan:
vertrek om 20 uur  of vroeger als mogelijk en op zaterdagmorgen om 6 uur precies!!
Als andere mensen willen profiteren van busvervoer, vrijdag of zaterdag, is het absoluut noodzakelijk om dit aan te geven tijdens de documentencontrole.

6. Bagages
Vanaf 17 uur vragen wij U zelf Uw bagage IN de daarvoor bestemde bus te plaatsen, niet op de laadklep… .
Het olie voorraad moet in de bezemwagen staan, niet met de bagages.
Een etiket met uw nummer ligt in uw zakje en kan voorkomen dat ze achterblijven in Nancy!.

7.  Nacht van vrijdag tot zaterdag
De moto’s buiten zouden blijven staan voor de nacht en een officiële beveiligingsmaatschappij met een hond onze lieve oude bewaakt
Na de Rond van de Stad,groepeer de motos volgens de op dat moment gegeven instructies.
De bezemwagens zullen de hoofdingang van de parking sluiten, die zal worden verlicht.


                                    B.   DE RALLY IN HET ALGEMEEN

8. Reglement

Ik nodig u uit kennis te nemen van het resultatenblad dat u bij aankomst zal worden overhandigd
Aan alle CH moet u een stempel laten zetten door de controleur op z’n vroegst 5 minuten voor Uw ideale vertrektijd.

9. Veiligheid en gedrag
We zouden vooral de nadruk willen leggen op de voorzichtigheid en het strikt naleven van de wegcode en meer bepaald aan de STOP tekens en de BEPERKTE SNELHEID in de agglomeraties. De overleving van de Rally is aan deze prijs.
De Belgische wet verplicht de motorrijder een jas met lange mouwen, handschoenen, een broek en schoenen, die de enkels beschermen, te dragen.

De Franse wet wil 4 stickers op de helm en handschoenen met een speciale markering motorfiets.

10. Wacht erop, dat U bij een CH komt om uw oude road-book blaadjes in de daar voorziene vuilniszakken weg te werpen

De begeleiders (met de auto) moeten absoluut goed oppassen: sommigen willen niet ingehaald worden, anderen halen op een gevaarlijke manier deelnemers in. Als dat nog gebeurt, zullen we later de volgers moeten verbieden. We willen niemand verdrieten, maar we moeten zeggen, dat we de volgers verdragen, maar niet wensen. U, deelnemers, moet hen ervan overtuigen, dat ze de doortocht van de motorfietsers vergemakkelijken.

11. Route
Indien de route onderbroken is door werken, niet voorzien in de nota’s, volg dan de aangeduide omleiding. Als het nodig is , zal een pijl met een nummer voorzien worden op het einde ervan, om U aan te duiden, waar U zich bevindt.

12. Pech

Indien U spijtig genoeg problemen moest hebben, BLIJF OP DE WEG.  Zodoende kan de bezemwagen U opladen. Indien U de rally verlaat, neem uw rugnummer weg en verwittig ons, opdat we ons geen onnodige zorgen zouden maken.

13.  Bij de middag CH
De halte duurt één uur.
De postcommissaris zal U uw blad teruggeven.  Bij de ingang van het restaurant zal U een nieuw blad tegen het oude ontvangen.
De ideale vertrektijd zal alleen maar veranderd kunnen worden door de koersleider of door de persoon, die de boekjes codeert.
Toch zou een deelnemer, die te laat is, kunnen vragen, om vroeger dan voorzien te vertrekken.


 14. Hotel
Geef uw kamerskaartje aan de receptie!
Geen sleutel maar een digipass
Als het nodig is, kan de receptionist u een andere kamer geven.
’s Avonds zullen we rond 21 uur eten, en ’s morgens vanaf 6 uur.
Let erop de kamers en de parking netjes achter te laten!
Geef uw digipass terug, voordat u vertrekt!
Op ZONDAG moet de moto langs de straat gestart worden, niet op de Ariane parking. Denk aan de mensen, die nog aan’t slapen zijn Maar toch, niet te veel lawaai...

                                    C  42ste UITGAVE

              Zaterdag

Sneldeid controle zijn in Belgie en Frankrijk voorzien gedurende de twee dagen…

15. De road-book

Het was gedaan met alle nodige ernst. Hij is hier om je de weg te wijzen en je bent niet hier om te controleren of de noten kloppen met de kleine details … maar om ze met gezond verstand te interpreteren

16. De Tijdskontrole in Nancy vindt plaats bij het benzinestation net voor het hotel

                   Zondag

17.
Zondagmorgen starten we de motor niet op de parkeerplaats, maar langs de weg. Denk aan degenen die nog slapen . Maar toch, niet te veel lawaai...

18. Neutralisatie
Wij zijn verplicht voor de doortocht van het Groothertogdom te neutraliseren.
De laatste controle zal de CH in Frisange zijn. Geen speciale controle na die CH.

Er is geen CH in Roost maar bij de ingang van het restaurant zal U een nieuw blad tegen het oude ontvangen.

Einde van de neutralisatie in CH Bourcy

De aankomsttijd in Bourcy, berekend volgens uw doorgangstijd aan de CH Frisange , zal voor vertraging bestraft worden als voorzien (Art. 17 b) in het reglement

Aan de CH Tintange, einde van de neutralisering, raad ik U aan er vroeger aan te komen. Op die CH is er geen straf voor wie te vroeg is, maar wel te laat.  Daar moet u een beetje drinken


————————————————————————————————————–

Beste deelnemer,


Lange voertuigen (meer dan 6 meter lang- wagen+ caravan of aanhangswagen), die van Maastricht naar Luxemburg willen, mogen niet via Luik rijden, behalve plaatselijk verkeer.
Daarom hebben we deze brief in het Frans geschreven, om aan de politieagenten te verklaren, dat U op het vertrek van Luik-Nancy-Luik wilt komen.

In geval van contrôle kunt U deze brief aan de politieagenten tonen.

Goede reis!Messieurs les Policiers de la ville de Liège,

Ce véhicule vient participer au rallye Liège Nancy Liège, dont les opérations de départ se déroulent au musée des Transports rue Richard Heintz.

Il est donc en déserte locale.

Merci de le laisser prendre les quais jusqu’au quartier des Vennes.

Henri Bovy
Responsable de l’épreuve

instructie voor gebruik van de roadbook